OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY:

 

1. Gwarancja udzielana jest na okres 2 miesięcy od daty sprzedaży sprzętu.

2. Gwarancją nie są objęte:

·       Mechaniczne uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady (np. rysy, pęknięcia, otarcia, stłuczenia itp.)

·       Uszkodzenia komponentów takich jak taśmy, matryce, kontrolery, układy scalone, płyty PCB

·       Uszkodzenia spowodowane wypadkami losowymi niezależnymi od warunków eksploatacji (pożar, powódź, itp.)

·       Błędy w konfiguracji sprzętu dokonane przez użytkownika oraz uszkodzenia nimi wywołane

·       Uszkodzenia powstałe na skutek eksploatacji sprzętu w sposób niezgodny z przeznaczeniem

3. Reklamowany sprzęt reklamujący dostarcza na własny koszt do siedziby firmy mieszczącej się w Pszczynie, przy ulicy Kopernika 24. Jeżeli użytkownik wyraża wolę odbioru sprzętu przez gwaranta, zostanie obciążony kosztami transportu wg cennika.

4. Gwarancją objęty jest wyłącznie sprzęt kompletny z pisemnie określonym rodzajem wady.

5. Nabywca traci prawo do gwarancji w przypadku stwierdzenia dokonania zmian konstrukcyjnych i napraw poza naszym serwisem, gdy w produkcie w jakikolwiek sposób zmieniono lub uszkodzono numery seryjne lub nalepki / pieczątki gwarancyjne.

6. Nasza firma nie odpowiada za straty i szkody powstałe w wyniku niemożliwości korzystania z wadliwie działającego lub uszkodzonego sprzętu.

7. Ujawnione i uznane w okresie gwarancji usterki będą usuwane przez serwis nieodpłatnie. Naprawa zostanie dokonana w możliwie najkrótszym terminie (maksymalnie 14 dni roboczych w przypadku sprzętu dostarczonego do serwisu). Okres naprawy może być przedłużony w przypadku konieczności sprowadzenia potrzebnych podzespołów z zagranicy oraz w przypadku sprzętu przyjętego warunkowo do serwisu ze względu na niedopełnienie warunków gwarancji przez reklamującego.

8. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacji Star Trade ma prawo do obciążenia reklamującego kosztami testowania i przechowywania dostarczonego sprzętu.

9. Czynności nie objęte gwarancją i usługi serwisowe dostępne są za dodatkową opłatą.

10. Sprzedawca nie jest zobowiązany do udzielania bezpłatnych szkoleń z wyjątkiem ewentualnych instrukcji udzielanych w momencie odbioru sprzętu przez kupującego.

11. Procedura, którą należy wykonać przed montażem części:

a) Przed montażem należy sprawdzić produkt pod kątem wizualnym
b) Jeśli nie ma zastrzeżeń dotyczących wyglądu zewnętrznego należy sprawdzić działanie produktu poprzez montaż danej części na wyłączonym urządzeniu (po odpięciu zasilania) bez wklejania/montażu trwałego oraz zrywania folii ochronnych.

c) Należy sprawdzić działanie urządzenia:
– dotyków: przez 10 minut np. poprzez pisanie wiadomości oraz uruchamianie aplikacji
– baterii: jeden cykl ładowania
– pamięci: zapełnianie bufora powyżej 50%

– pozostałe według zaleceń producenta / sprzedawcy

d) W przypadku spełnienia wszystkich powyższych podpunktów można przystąpić do trwałego montażu części.

12. Części wadliwe, uszkodzone wymieniamy jedynie kiedy nie noszą oznak montażu i posiadają folie ochronne. Po usunięciu folii kupujący traci możliwość zwrotu towaru bądź wymiany.

 

Podstawa prawna: Kodeks Cywilny (str. 577-582), Rozporządzenie RM w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów (Dz.U. 64/95 poz. 328).

 

Niniejszy dokument o ogólnych warunkach współpracy dotyczy wszystkich zakupów tj dokonywanych poprzez sklepy internetowe, zamówień składanych drogą elektroniczną/telefoniczną oraz zakupów stacjonarnych.